Consuma zilnic Izvorul Muntelui, apa naturala de izvor.

Sursa: Izvorul Muntelui

Rezervaţia Naturală

Cheile Sugaului-Munticelu,

Arie Natural Protejata,

loc. Bicaz Chei

PH 7,36

Reziduu sec (105°C) 265

Compozitie chimica mg/l dupa analiza LAREX din 31.10.2012:

Cl+ 3.3 mg/l
Ca++ 80.2 mg/l
Mg++ 6.4 mg/l
SO4– 21.3 mg/l
Na+ 2.5 mg/l
K+ 0.6 mg/l
HCO3- 268 mg/l
Co2 min. 2500 mg/l

agenda-spate-v1.1

IZVORUL-MUNTELUI-sticle2